אודות

חברת לאמיקו מכשור ובקרה מספקת פתרונות מקיפים לציוד מדידה ואנליזה בתעשייה בכלל ובתעשייה התהליכית בפרט החל משלב הייעוץ והתאמת המוצר, דרך אספקה והתקנה של המכשור וכלה במתן תמיכה טכנית, אחזקה, ותיקונים.

לחברת לאמיקו 4 תחומי התמחות עיקריים:

 • מדידות אנליטיות לנוזלים, מים, גזים ומוצקים.
 • מדידות פיסיקליות – זרימה, לחץ, גובה, טמפרטורה, נקודת טל ורעידות.
 • ברזים ושסתומים – ברזי On/Off, ברזי בקרה, מפעילים ופוזישינרים.
 • משאבות מינון לכימיקלים.

לאמיקו נוסדה ב- 1975 ומונה כיום 10 אנשים. מאז הקמתה צברה ידע מקצועי וניסיון רב אשר הפכו אותה לאחת מהחברות המובילות והמקצועיות הפועלות בתחומה. החברה מייצגת מספר חברות בינ"ל, מהמובילות בעולם בתחום בקרת התהליכים, מדידות, אנליזה וברזים, ומאפשרת ללקוחותיה ביצוע בקרה תהליכית אופטימלית ומתקדמת ע"י שימוש במיטב הטכנולוגיות.

חברת לאמיקו מחויבת בפני לקוחותיה לשירות מקצועי ומהיר. מערך השירות של החברה מספק תמיכה וליווי טכני החל בהתאמת המוצר לדרישת הלקוח, דרך הטמעת המוצר וכלה בזמינות גבוהה ומתן פתרונות טכניים מהירים כמענה לקריאות שירות.

המלאי המגוון, חלקי החילוף הרבים ומעבדת החברה בה מתבצעים תיקונים, מאפשרים לחברה להעניק פתרונות מהירים ויעילים לדרישות טכניות מגוונות. פעילות זו עולה בקנה אחד עם תודעת השירות הגבוהה בחברה.

כיום מערך השירות מונה 5 טכנאים התומכים בלקוחות החברה ברחבי הארץ.

לחברת חוזי שרות עם המפעלים הגדולים בארץ.

להלן השירותים המסופקים ע"י מחלקת השרות של חברת לאמיקו:

 • התקנה, הפעלה והכנסה לעבודה של מכשור בשטח.
 • חוזי שרות ואחזקה.
 • תיקונים באתר הלקוח ובמעבדת החברה.
 • הדרכות.
 • בניית מערכות דגימה וארונות בקרה למערכות אנליזה (System Integration).
 • הרכבת, אחזקת ותיקון ברזים, מפעילים ופוזישינרים.

מר יאיר לימון

מנהל כללי

טלפון +972-73-2551406

אימייל yair@lemico.com


מר דביר לימון

מנהל מכירות

טלפון +972-73-2551404

אימייל dvir@lemico.com


מר אדיב ביטון

מנהל מחלקת שרות

טלפון +972-73-2551415

אימייל adiv@lemico.com


לאמיקו מכשור ובקרה sales@lemico.com

טלפון 972-9-7412657+

פקס  972-9-7442419+

תנאים כלליים להצעה ו/או הזמנה מחברת לאמיקו בע"מ

 • מבוא
 1. הזמנת הסחורה באמצעות טופס ההזמנה (להלן "- : ההזמנה"), הנה בכפוף ועל פי התנאים להלן וחתימת המזמין בשולי ההזמנה ו/או בתעודת המשלוח של חברתנו ו/או של חברת המשלוחים, ו/או מתן תמורה מלאה ו/או חלקית בגין המוצרים ומהווה ראיה מכרעת להסכמתו לכל האמור בהם .
 2. חברת לאמיקו בע"מ (להלן "- : החברה") משקיעה מאמצים רבים לאספקת התוצרת באיכות הטובה ביותר, בהתאם להזמנת הלקוח ובמהירות המרבית האפשרית, כל-זאת תוך אבטחת תקינות ושלמות המוצר, בזמן אריזתו ויציאתו ממשרדי החברה.
 3. על הקונה לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. על הקונה להודיע לחברה על כל אי-התאמה, מיד לאחר שבדק את המוצר, ולכל המאוחר תוך שני ימי עבודה מיום קבלת המוצר. במקרה שנתגלתה אי-התאמה, על הלקוח להביא את המוצר למשרדי החברה ולצרף פירוט מלא בכתב, לגבי אי-ההתאמה, על-מנת לתת לחברה הזדמנות נאותה לבדוק את המוצר.
 4. האחריות לגבי המוצר, לרבות החובה לבטח המוצרים, עוברת לידי הלקוח מיד עם יציאת המוצר את משרדי החברה אל הלקוח, אפילו אם שילם המזמין מראש בגין ההובלה ואפילו אם נשלחה ע"י ועל חשבון הספק .
 5. הבעלות במוצרים תישאר בידי החברה עד לביצוע התשלום המלא כאמור בסעיף .2 ו' דלעיל.
 • התמורה והתשלום
 1. תמורת המוצרים המפורטים בהזמנה (להלן "- : המוצרים") מתחייב המזמין לשלם לחברה את הסכום הנקוב בהזמנה (להלן "- : התמורה").
 2. המועד האחרון לתשלום התמורה הינו המועד הנקוב על-גבי חשבונית החברה. אי עמידה במועד התשלום, תגרור חיוב ריבית שתחושב מהיום הנקבע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל, וזאת ללא הוכחת נזק מצד המוכר (החברה).
 3. התמורה הנה קבועה ולא תשתנה אף אם יחול שינויי במחיר המוצר מיום חתימת טופס ההזמנה ועד לאספקת המוצר, למעט באותם מקרים בהם סוכמו תנאי הצמדה מחייבים (מדד, מט"ח וכו ).
 4. על אף האמור לעיל, היה והמזמין לא עמד בביצוע התשלום למועד המוסכם, ו/או תשלום כלשהו נעשה בהמחאה וזו לא כובדה ע"י הבנק, יהיה המזמין חייב לשלם לחברה את התשלום הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה לשער המט"ח בהזמנה או למדד המחירים לצרכן, לפי הגבוה מהם, מהיום שבו אמור התשלום להיפרע ועד ליום ושעת התשלום בפועל. כמו- כן, יחויב המזמין בריבית חודשית מצטברת, לפי הריבית הנהוגה בתקופת אי התשלום, בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, בגין יתרה דביטורית בלתי מאושרת בחשבון עסקי בתוספת העמלות והתשלומים האחרים שהבנק מחייב בהן את לקוחותיו בגין אשראי כנ"ל וכן את כל ההוצאות שתהיינה לחברה, בגין גביית החוב.
 5. האמור לעיל אינו גורע מזכות החברה לפיצוי על פי כל דין בעד נזק שהוכח שנגרם לו בגין העיכוב בתשלום.
 6. למרות האמור בכל הסכם, כל עוד לא נפרעה מלוא התמורה בגין המוצרים, תהיה הבעלות על המוצרים של מיכשור העמק בע"מ ולחברה תהיה זכות עיכבון על המוצרים עד לתשלום מלוא התמורה.
 • אספקה ומשלוח הסחורה
 1. האחריות לגבי הסחורה עוברת ללקוח מרגע יציאתה ממשרדנו, גם אם נשלחה ללקוח על- חשבון החברה
 2. מועד האספקה המשוער עלול להשתנות עקב גורמים שאינם תלויים בחברה ו/או שאין לחברה שליטה עליהם.
 3. בכל מקרה, יא חור במועד האספקה מכל סיבה שהיא לא יהווה עילה לעיכוב ו/או לדחיית תשלום התמורה
 4. חלקים שיתגלו כפגומים לאחר עזיבת משרדי החברה ופגמים שנוצרו עקב ותוך כדי ההובלה ו/או ההרכבה, לא יוחלפו על-ידי החברה ולא תחול עליהם האחריות כאמור בסעיף 4 להלן.
 • אחריות
 1. החברה אחראית לטיב המוצר בלבד עד לתום שנה ממועד אספקת המוצר בכפוף לתנאי האחריות של יצרן הפריט, או אם סוכם אחרת, בכתב בלבד, במועד ההזמנה.
 2. אחריות החברה לנזק ישיר ו/או עקיף שעלול חלילה לקרות כתוצאה משימוש במוצר לא תעלה על הסכום ששולם עבור הפריט בחשבונית
 3. החברה לא תהיה אחראית כאמור, על כל שינוי ו/או פגם ו/או נזק שנגרם מחבלה ו/או שימוש לא נכון ו/או מהתקנה שלא בהתאם להוראות ההתקנה והשימוש.
 4. השימוש במוצר והתאמתו לייעודו חלים על המזמין ו/או המשתמש בלבד
 5. גילוי פגם במוצר המוזמן אינו מהווה סיבה לעיכוב ו/או דחיית תשלום
 • שימוש וטיפול במוצרים
 1. השימוש והטיפול במוצרים יבוצע בהתאם להנחיות יצרן הפריט, על- ידי עובד מקצועי מיומן שהוסמך לשימוש וטיפול בפריט .
 2. כל טיפול ו/או פירוק של הפריט מחייב ניתוק מקורות האנרגיה החשמלית / פניאומאטית / הידראולית ואחרת בטרם ביצוע. וחלה החובה לוודא שהפריט ו/או חלקיו נקי/ים מחומרים מסוכנים, כדוגמת חומרים מאכלים (קורוזיבים) כוו ', כל זאת בהתאם לנוהלי העבודה המקובלים, ובהתאם לתקנים המקובלים.
 • ביטול/שינוי הזמנה והחזרת סחורה ע"י הלקוח
 1. לא יאושרו ביטולי הזמנות/הקטנת כמויות והחזרת מוצרים. החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, לאשר במקרים חריגים השבת סחורה. השבת סחורה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור החברה בכתב בטרם החזרתה.
 2. החזרת סחורה, במידה ואושרה ע"י החברה בהתאם לאמור בסעיף הקודם, עלולה לשאת חיוב כספי חלקי, ששיעורו יקבע ע"י החברה, בעת מתן אישור ההחזרה.
 3. בכל מקרה שאושרה החזרת סחורה, הדבר מותנה בכך שהסחורה תקינה, ללא פגם, באריזתה המקורית ושלא בוצע כל שימוש בסחורה.
 4. ביטול הזמנה יאושר רק לאחר התייעצות ובהתאם לתנאי ספק המוצר בחו"ל.
 • מסים והיטלים חדשים
 1. מס ערך מוסף בשיעור שיקבע מעת לעת, אשר יחול על מכירת ו/או רכישת המוצרים המוזמנים בהתאם להוראות כל דין, יתווסף על מחיר המוצרים המוזמנים, יחול על המזמין וישולם על-ידו עם ביצוע כל תשלום ותשלום על חשבון התמורה
 2. במידה ויוחלו מסים ו/או היטלים חדשים כלשהם לאחר מועד ההזמנה ואשר קשורים לסחורה המוזמנת, יחולו המסים על מי מהצדדים בהתאם לקביעת החוק וישולמו לפני אספקת המוצרים או בעת התשלום על המוצרים.
 • חריגות ושינויים מנוסח ההסכם
 1. לא תאושר כל חריגה מהתנאים הכלליים להזמנה/הסכם זה, אלא באם סוכמו מראש בכתב ואושרו בחתימת החברה.
 • מקום שיפוט
 1. כל המחלוקות, הסכסוכים והתביעות מכל מין וסוג הקשורים והנתבעים מהסכם זה יתדיינו אך ורק בבתי משפט שבמחוז שרון.

לאמיקו בע"מ